داستان های کوتاه

بابا به خاطر ماشین معذرت میخوام.اما بابا انگشتان من کی در میان؟

پدر به خانه برگشت اما تحمل دیدن وضعیت پسرش را نداشت و خودکشی کرد...

/ 2 نظر / 10 بازدید
آرزو

[ناراحت]

سید عبدالا موسوی

خیلی خوب بود[گریه]