به راحتی میشه!

به راحتی میشه در دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کرد ولی به سختی میشه در قلب او جایی پیدا کرد

 

به راحتی میشه کسی را که دوستش داریم از خود برنجانیم ولی به سختی میشه این رنجش رو جبران کنیم

 

به راحتی میشه دوست داشتن را بر زبان آورد ولی به سختی میشه آن را نشان داد

 

به راحتی میشه به رویاها فکر کرد ولی به سختی میشه برای به دست آوردنش تلاش کرد

 

به راحتی میشه به کسی قول داد ولی به سختی میشه به اون قول عمل کرد

 

به راحتی میشه در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد ولی به سختی میشه اشتباهات خود را پیدا کرد

 

به راحتی میشه هرروز از زندگی لذت برد ولی به سختی میشه به زندگی ارزش واقعی داد

 

به راحتی میشه قانون را تصویب کرد ولی به سختی میشه به اون عمل کرد

 

به راحتی میشه اشتباه کرد ولی به سختی میشه از اون اشتباه درس گرفت

 

و در آخر

به راحتی میشه این متن رو خوند ولی به سختی میشه به اون عمل کرد !

                           لبخندلبخندلبخند

/ 0 نظر / 9 بازدید